Back to top

Πότε έρχονται τα ραβασάκια με τα πρόστιμα για όσους δεν έχουν περάσει ΚΤΕΟ

05/02/2018 - 11:36

Την Έκθεση από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους αναμένει, σύμφωνα με πληροφορίες του enikonomia.gr. η ηγεσία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ώστε να καταθέσει στη Βουλή το νομοσχέδιο, στο οποίο μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνονται τα πρόστιμα για τους ιδιοκτήτες που δεν περνούν τα οχήματά τους από ΚΤΕΟ, τα νέα όρια ηλικίας για τα Ταξί αλλά και ρυθμίσεις του Κ.Ο.Κ.

Συγκεκριμένα, στο νομοσχέδιο που είχε παρουσιάσει ο κ. Σπίρτζης επισημαίνονταν πως στους παραβάτες θα επιβάλλεται το πρόστιμο των 150 ευρώ μόνο μετά την πάροδο έξι μηνών από τον τακτικό έλεγχο με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2018 και μετά.

Ωστόσο, εξαιτίας τη μη κατάθεσης του νομοσχεδίου πριν από την έλευση της νέας χρονιάς αναμένεται η καθυστέρηση της επιβολής των προστίμων κατά τουλάχιστον ένα μήνα με αναδρομική ισχύ από την 1η Φεβρουαρίου αντί για την 1η Ιανουαρίου 2018 η οποία αυτομάτως «μεταφέρει» τα πρόστιμα για το καλοκαίρι!

Επίσης, οι ιδιοκτήτες ΚΤΕΟ που δεν έχουν περάσει τα οχήματά τους από τεχνικό έλεγχο έχουν το χρονικό περιθώριο των 6 μηνών ώστε να το περάσουν από την καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμου ελέγχου!

Από την άλλη πλευρά, στο νομοσχέδιο που παρουσιάστηκε από τον Χρ. Σπίρτζη στο τέλος του άρθρου ξεκαθαρίζεται ότι: «H ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει έξι (6) μήνες μετά από τη δημοσίευσή του» οπότε για ακόμη μία φορά επιβεβαιώνεται πως τα πρόστιμα πάνε για το... καλοκαίρι.

Τα πρόστιμα αφορούν σε πάνω από 1 εκατ. ιδιοκτήτες οχημάτων και μάλιστα τα ιδιωτικά ΚΤΕΟ εκτιμούν πως όσο δεν επιβάλλονται τα πρόστιμα τόσο θα αυξάνεται ο αριθμός των οχημάτων που δεν περνούν από τον τεχνικό έλεγχο...

Επίσης, ξεκαθαρίζεται πως Ιδιωτικά ΚΤΕΟ δεν επιτρέπεται να ιδρυθούν από υπαλλήλους του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών καθώς και από συγγενικά τους πρόσωπα έως και δευτέρου βαθμού για διάστημα τουλάχιστον 2 ετών από την απώλεια της ιδιότητας του δημοσίου υπαλλήλου.

Ειδικότερα στο νομοσχέδιο αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι:

«Άρθρο 54 Τροποποίηση του άρθρου 34 του ν. 2963/2001 (Α’ 268)

Το άρθρο 34 «Ίδρυση ιδιωτικών Κ.Τ.Ε.Ο.» του ν. 2963/2001 (Α’ 268) τροποποιείται ως ακολούθως:

Η παρ. 4 όπως αυτή αναριθμήθηκε σε παρ. 3, μετά την κατάργηση της παρ. 2 του ίδιου άρθρου με την παρ. 4 του άρθρου 5 και την παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 3897/2010 (Α’ 208), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«3. Τα ιδιωτικά Κ.Τ.Ε.Ο. δεν μπορούν να συστεγάζονται με συνεργεία επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων, εταιρείες εισαγωγής και εμπορίας αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων, και ανταλλακτικών αυτών, καθώς και με εγκαταστάσεις επιχειρήσεων οδικής βοήθειας, αλλά και γραφεία μηχανολόγων ή/και ηλεκτρολόγων μηχανικών. Στην περίπτωση που από ένα μεγαλύτερο οικόπεδο ή γήπεδο, χρησιμοποιείται για την εγκατάσταση και λειτουργία Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ένα τμήμα (το οποίο πληροί τις απαιτήσεις αρτιότητας για τη συγκεκριμένη περιοχή και σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου) του οικοπέδου/γηπέδου αυτού, η ανωτέρω απαγόρευση ισχύει για το τμήμα του οικοπέδου ή γηπέδου που απαιτείται και έχει οριστεί κατά περίπτωση ως κύρια έκταση για την εγκατάσταση και λειτουργία του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.»

Στο τέλος της παρ. 5 όπως αυτή αναριθμήθηκε σε παρ. 4, μετά την κατάργηση της παρ. 2 του ίδιου άρθρου με την παρ. 4 του άρθρου 5 και την παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 3897/2010 (Α’ 208) και όπως αντικαταστάθηκε τελευταία με την παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4313/2014 (Α’ 261), προστίθενται εδάφια ως ακολούθως:

«Τα Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. για τα οποία έχει γίνει έναρξη εργασιών δόμησης με βάση άδεια δόμησης για την κατασκευή Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ή άρχισαν να λειτουργούν σε χρόνο προγενέστερο από τυχόν άδειες δόμησης, ίδρυσης ή λειτουργίας ή αποφάσεις κήρυξης που χορηγούνται/εκδίδονται σε/για κτίρια, εγκαταστάσεις και χώρους, που εμπίπτουν στις ως άνω περιπτώσεις, , αυτά ολοκληρώνονται ή συνεχίζουν τη λειτουργία τους, κατά περίπτωση, ακόμη και εάν απέχουν απόσταση μικρότερη από την ανωτέρω προβλεπόμενη, υπό την επιφύλαξη ότι δεν ορίζεται το αντίθετο από ισχύουσες πολεοδομικές ή άλλες διατάξεις κατά τον χρόνο υποβολής της αιτήσεως (πλήρης φάκελος) για χορήγηση έγκρισης δόμησης ή κατά τον χρόνο ενάρξεως λειτουργίας του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. Ο έλεγχος συνδρομής της ανωτέρω προϋπόθεσης ασκείται και βεβαιώνεται από τον μελετητή μηχανικό, με την απαιτούμενη για τη χορήγηση έγκρισης δόμησης – άδειας δόμησης βεβαίωση της παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 4315/2014 (Α’ 269) στις περιπτώσεις ειδικών κτιρίων, στις οποίες δεν ορίζεται ειδικός φορέας για τον έλεγχο λειτουργικότητας. Στη βεβαίωση αυτή δηλώνεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ίδια διάταξη, ότι τα στοιχεία που δηλώνονται είναι έγκυρα και αληθή και λήφθηκαν υπόψη οι ειδικότεροι κανονισμοί που ισχύουν για τη λειτουργικότητα του κτιρίου. Σε περίπτωση που έχει εκδοθεί άδεια δόμησης για την κατασκευή Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., αλλά δεν έχει γίνει έναρξη εργασιών, ο δικαιούχος της άδειας αποζημιώνεται για το κόστος της έκδοσης άδειας δόμησης. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται ο υπόχρεος, η διαδικασία υπολογισμού και καταβολής της αποζημίωσης και οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου.».

Ιδιωτικά Κ.Τ.Ε.Ο. δεν επιτρέπεται να ιδρυθούν από υπαλλήλους του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ή των διευθύνσεων Μεταφορών των Περιφερειών καθώς και από συγγενικά τους πρόσωπα έως και δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας ή από νομικά πρόσωπα, στα οποία τα παραπάνω πρόσωπα ορίζουν ή ελέγχουν την διοίκηση ή κατέχουν την πλειοψηφία του κεφαλαίου. Η παραπάνω απαγόρευση ισχύει και για διάστημα δύο (2) ετών μετά την απώλεια της ιδιότητας του υπαλλήλου.

Άρθρο 55 Τροποποίηση του άρθρου 18A του ν. 3446/2006 (Α’ 49)

Οι παρ. 3 & 4 του άρθρου 18A «Εκπρόθεσμος Τεχνικός Έλεγχος πέραν των έξι (6) μηνών», όπως αυτό προστέθηκε με την υποπαράγραφο Δ.8. της παρ. Δ του άρθρου 2 του Μέρους Β’ του ν. 4336/2015 (Α’ 94) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις − Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» στο ν. 3446/2006 (Α’ 49), αντικαθίστανται ως ακολούθως:

«3. Πρόστιμο ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ, το οποίο βεβαιώνεται στη Φορολογική Διοίκηση και εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974 (Α΄90)) επιβάλλεται από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στους ιδιοκτήτες οχημάτων για τα οποία:

α. Συμπληρώνεται χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου.

β. Από 01-01-2018 και έκτοτε συμπληρώνεται χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία υποχρεούνται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις περιπτώσεις στ’& ζ’ της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 1350/1983 (Α’ 55), να υποβληθούν αντί του επαναληπτικού ελέγχου σε αρχικό έλεγχο. Η επιβολή του προστίμου επαναλαμβάνεται κάθε φορά που προκύπτει από τη διαδικασία εντοπισμού, όπως αυτή προβλέπεται στις διατάξεις της κ.υ.α. της παρ. 4 του παρόντος, ότι οι παραβάτες δεν συμμορφώνονται ως προς την υποχρέωση προσκόμισης των οχημάτων τους σε ΚΤΕΟ για τη διενέργεια του τεχνικού ελέγχου. Σε όσους επιβάλλεται το ανωτέρω πρόστιμο, δεν επιβάλλεται το πρόστιμο της παρ. 4 του άρθρου 86 του ν. 2696/1999 (Α’ 57) «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας».

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ορίζεται ο τρόπος πληρωμής του μειωμένου πρόσθετου τέλους της παρ. 1, τα όργανα, η διαδικασία και ο τρόπος πληρωμής του προστίμου της παρ. 3, καθορίζονται οι περιπτώσεις ιδιοκτητών οχημάτων που εξαιρούνται από την επιβολή του προστίμου, ρυθμίζονται τα σχετικά με τις διασταυρώσεις αρχείων για τον εντοπισμό των εκπρόθεσμων σε τεχνικό έλεγχο οχημάτων και κάθε άλλη λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.»

H ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει έξι (6) μήνες μετά από τη δημοσίευσή του.»

Στο ίδιο νομοσχέδιο αναμένεται να δοθεί και η «παράταση ζωής» στα οχήματα Ταξί κατά 3 έτη με αποτέλεσμα τα οχήματα με κινητήρες έως 1.950 κ.εκ. να μπορούν να κυκλοφορούν μέχρι να κλείσουν 18 έτη, τα οχήματα με κινητήρες από 1.950 κ.εκ. και άνω έως 21 έτη ενώ εκείνα της επαρχίας από 23 έως και 27 έτη...