Back to top

Θαυμαστό! Διαβάστε τη μελέτη για τις θαυματουργικές ιδιότητες του σημείου του Σταυρού!

06/03/2018 - 18:40
Τό σημεῖο τοῦ Σταυροῦ καί τῆς Ὀρθδόδοξης Χριστιανικῆς προσευχῆς εἶναι ἱκανά νά σκοτώσουν μικρόβια, καί νά μεταβάλουν τίς ὁπτικές ἰδιότητες τοῦ νεροῦ. Ἐπιστήμονες ἔχουν ἀποδείξει πειραματικά τίς θαυματουργικές ἰδότητες τοῦ σημείου τοῦ Σταυροῦ καί τῆς προσευχῆς.
"Εἶναι διαπιστωμένο ὅτι ἡ παλιά συνήθεια νά γίνεται τό σημεῖο του Σταυροῦ πάνω ἀπό τό φαγητό καί τό ποτό πρίν τό γεῦμα, ἔχει ἕνα προφανές μυστικό νόημα. Πίσω ἀπό αὐτό παραμένει ἡ πρακτική χρησιμότητα:
Ἡ τροφή κυριολεκτικά καθαρίζεται μέσα σέ μία στιγμή. Αὐτό εἶναι ἕνα μεγάλο θαῦμα, πού κυριολεκτικά συμβαίνει κάθε ἡμέρα" εἶπε ἡ φυσικός Angelina Malakhvskaya πού προσκλήθηκε ἀπό τήν ἐφημερίδα Zhizn τήν Παρασκευή.
 Malakhovskaya ἔχει μελτήσει τήν δύμαμη τοῦ σημείου τοῦ Σταυροῦ μέ τήν εὐλογία τῆς Ἐκκλησίας, γιά 10 περίπου χρόνια τώρα. Ἔχει διαξάγει ἕνα μεγάλο ἀριθμό πειραμάτων πού ἔχει ἐπανειλημμένα ἐπαληθευτεῖ, πρίν τά ἀποτελέσματά τους ἔρθουν στήν δημοσιότητα.

http://www.evagelidisilias.gr/sites/default/files/imagecache/product_full/0414.gif
Εἰδικότερα, ἔχει ἀνακαλύψει τίς ἀπαράμμιλες βακτηριοκτόνες ἰδιότητες τοῦ νεροῦ μετά τήν εὐλογία του ἀπό μία ὀρθόδοξη προσευχή καί τό σημεῖο τοῦ Σταυροῦ. Ἡ μελέτη ἐπίσης ἀποκάλυψε μία νέα, ἐνωρίτερα ἄγνωστη ἰδιότητα τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ, νά μετασχηματίζει τήν δομή τοῦ ὕδατος, αὐξάνοντας ἀξιοσημείωτα τήν ὁπτική του πυκνότητα στήν περιοχή τοῦ φάσματος τῆς βραχείας ὑπεριώδους ἀκτονοβολίας, γράφει ἡ ἐφημερίδα. Οἱ ἐπιστήμονες ἔχουν ἐπαληθεύσει τήν δύναμη τῆς δράσης τῆς Κυριακῆς προσευχῆς (Πάτερ ἡμῶν) καί τοῦ ὀρθοδόξου σημείου τοῦ Σταυροῦ στά παθογενῆ βακτρήρια. Δείγματα νεροῦ ἀπό διάφορες δεξαμενές (πηγάδια, ποταμούς, λίμνες) πάρθηκαν γιά ἔρευνα. Ὅλα τά δείγματα εἶχαν goldish staphylococus, ἕνα κολοβακτρηρίδιο. Ἀποδείχθηκε ἐν τούτοις, ὅτι ἄν ἡ Κυριακή προσευχή λεχθεῖ καί τό σημεῖο τοῦ Σταυροῦ γίνει ἐπάνω τους, ὁ ἀρθμός τῶν βλαβερῶν βακτηριδίων θά μειωθεῖ ἑπτά, δέκα, ἑκατό, ἀκόμη καί πάνω ἀπό χίλιες φορές
Τά πειράματα ἔγιναν μέ τέτοιο τρόπο, ὥστε νά ἀποκλείουν καί τήν ἐλάχιστη πιθανή νοητική ἐπιρροή. Ἡ προσευχή εἰπώθηκε καί ἀπό πιστούς καί ἀπό ἀπίστους, ἀλλά ὁ ἀριθμός τῶν παθογόνων βακτηρίων σέ διαφροετικό περιβάλλον μέ διαφροετικές ὁμάδες βακτηρίων ἀκόμη καί τότε μειώθηκε, συγκρινόμενος μέ τά πρότυπα ἀναφορᾶς.

Οἱ ἐπιστήμονες ἀπέδειξαν ἐπίσης τήν εὐεργετική ἐπίδραση πού ἡ προσευχή καί τό σημεῖο τοῦ Σταυροῦ ἔχουν πάνω στούς ἀνθρωπους. Ὅλοι οἱ συμμέχοντες στά πειράματα εἶχαν τήν πίεση τοῦ αἵματός τους νά τείνει νά σταθεροποιηθεῖ, καί τους αἱματικούς δεῖκτες βελτιωμένους. Κατά τρόπο ἐντυπωσιακό, οἱ δεῖκτες ἄλλαζαν πρός τήν ἴαση πού χριεαζόταν. Στούς ὑποτασικούς ἡ αἱματική τους πείση ἀνεβηκε, ἀνῶ στους ὑπερτασικούς κατέβηκε.
http://users.uoa.gr/~nektar/orthodoxy/explanatory/iera_monh_paraklhtoy_to_shmeio_toy_stayroy.gif
Ἐπίσης παρατηρήθηκε ὅτι τό σημεῖο τοῦ Σταυροῦ ἐάν γίνεται πρόχειρα, μέ τά τρία δάκτυλα βαλμένα μαζί ἀπόσεκτα ἠ τοποθετούμενα ἐκτός τῶν ἀπαραιτήτων σημείων (στό μέσο τοῦ κούτελου, τό κέντρο τοῦ ἡλιακοῦ πλέγματος, καί στά κυκλώματα κάτω ἀπό τό δεξί καί ἀριστερό ὦμο), τό θετικό ἀποτέλεσμα ἦταν πολύ πιό ἀδύνατο, ἤ ἀπουσίαζε ἐντελῶς. 

(Ἀπόδοση στά ἑλληνικά ὑπό Λεοντίου μοναχοῦ Διονυσιάτου).

Ἔτσι γίνεται καταονητό τό ἀναλλοίωτο τοῦ ἁγιασμοῦ, τό ἀνέβασμα τοῦ ζυμαριοῦ ἀπό τά σταυρολούλουδα. (λουλούδια τοῦ Ἐπιταφίου), ἡ διατήρηση φρέσκου τοῦ Πασχαλιάτικου αὐγοῦ μέχρι τόν ἑπόμενο χρόνο, ὅταν τοποθετεῖται στό εἰκονοστάσι κ,λ.π..
Ἡ Ἐκκλησία δένέχει φόβο ἀπό τήν ἔρευνα. 
Ἀντίθετα, ἡ ἔρευνα ἐπιβεβαιώνει τίς θέσεις της. Ἀρκεῖ νά μήν ξεφύγουμε ἀπό τήν ἀληθινή Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία...